About

Sarah Kläpp | 1987, Sweden

 

Bor och arbetar i Malmö.

Avslutade sin utbildning på Serieskolan i Malmö 2011 och har efter det genomfört flertalet separat utställningar i Sverige och även deltagit i grupputställningar av utvalda konstnärer och serietecknare i Sverige och internationellt. Hennes serier och bilder finns publicerade i antologier och böcker inkl hennes serieroman “What We Knew” (2015, C’est Bon Kultur förlag) och hennes väl omskrivna bilderbok “Ichabod Kvick och Järnbläckfisken” (2012, Söderström Schildt förlag). Hon har tilldelats stipendium från Författarfonden och Konstnärsnämnden för sina serier och sitt konstnärliga arbete.

CV

Sarah arbetar ofta med teckningen som grund i sitt skapande. Hennes teckningar karaktäriseras av användningen av tusch för att uttrycka avskalade spretiga linjer och en mörk ruvande tung svärta, en växelverkan mellan lekfullhet och obehag. Små upprepande linjer och detaljer kontrasterar och nästan protesterar de tomma ytorna i Kläpps teckningar. Denna Horror Vacui med sin strävan efter att fylla, kontrollera och definiera den tomma ytans plan blir en inbjudan till betraktaren att noga utforska och närma sig teckningen.

Så här uttrycker hon sig om sitt konstnärskap och om teckning: “Tuschlinjer kan inte gömmas eller ändras. Deras omedelbara känslouttryck döljer en intensiv och kontrollerad arbetsprocess. I detta gränsland mellan det neurotiskt kontrollerade och sublimt undermedvetna föds mitt bildspråk på en knivsegg.

Jag söker inte i mitt konstnärskap generellt sett att uttrycka en specifik bild eller idé att kommuniceras, eller en förståelse mellan mig och betraktaren. Verket blir en exorcism, känslor återfunna i ny fysisk form av tusch och papper. Jag vill att mina verk ska vara en självisk upplevelse, både för mig som konstnär och för betraktaren. Att låta betraktaren hitta sin egen meningen utifrån sig själv och inte utifrån mig.”

 

Lives and works in Malmö.

Completed her education at Serieskolan (School of Sequeantial Art) in Malmö in 2011 and her works have since been shown in solo exhibitions in Sweden and also in group exhibitions of selected artists and graphic novelists in Sweden and internationally. Her sequential art, graphic novels and illustrations are published in anthologies and books, including her graphic novel “What We Knew” (2015) and her picture book “Ichabod Kvick and Järnbläckfisken” (2012). She has been awarded grants from Författarfonden and Konstnärsnämnden for her sequential art and work as an artist.

CV

Sarah often works with drawing as the basis for her artistic works. Her drawings are characterized by the use of the ink to express unandorned sprawling lines and brooding black ink, an intersection between playfulness and discomfort. Small repetitive lines and details contrast and almost protest the empty surfaces of Kläpp’s drawings. This Horror Vacui with its quest to fill, control and define the blank spaces is an invitation to the viewer to carefully explore and approach the drawing.

This is how she expresses herself about her artistry and about drawing: “Ink lines can’t be hidden or changed. Behind their immediate emotional expression hides an intensive and controlled work process. In this borderland on the knife edge between the neurotically controlled and the subconscious my imagery is born.

In my artistry, I don’t generally seek to express or communicate a specific image or idea, or seek an understanding between myself and the viewer. The artwork is an exorcism, feelings rediscovered in a new physical form of ink and  paper. I want my work to be a selfish experience, both for me as an artist and for the viewer. To allow the viewer to find her own meaning on the basis of herself and not from me. ”